ගමේ කැවුම්

Price : - Rs. 25

Contact Seller

- 0772188641

2019-07-27 23:26 pm

ඉතා රසැති ගමේ කැවුම්. පිරිසිඳු සුදු පොල්තෙල්සහ නිවුඩු සහල් පිටි භාවිතයෙන් පමණක් සාදා ඇත. දුර පළාත් අයට වුවද ලබාදිය හැකිය.

Contact Seller

- 0772188641