දැන්වීම පළකරන්න

 • 1
    විස්තර ඇතුලත් කරන්න
 • 2
    ඔබගේ දැන්වීම බලන්න
 • 3
    අවසන් කර පළකරන්න
 • 1
    විස්තර ඇතුලත් කරන්න
 • 2
    ඔබගේ දැන්වීම බලන්න
 • 3
    අවසන් කර පළකරන්න
 • 1
    විස්තර ඇතුලත් කරන්න
 • 2
    ඔබගේ දැන්වීම බලන්න
 • 3
    අවසන් කර පළකරන්න
You have enabled adblocker addon,please disable adblocker to get the actual view

   ඡායාරූප 8 ක් දක්වා පමණයි

   TopSeller දැන්වීම කට රු. 490කට අපගේ වෙබ් අඩවියේ පළ කර සෙවීම් ප්‍රතිඵල වල ප්‍රමුඛතාවයක් හිමි කර ගන්න. මින් මතුවට සති මැද පුවත්පත්වල එම දැන්වීම් පළ නොවේ.

     Sending Data,Please wait

   දැන් HitAd SMS ීඵීසේවාව සමගින් ඔබට කැමති තැනක සිට ඔබට අවශ්‍ය දේ මිලදී ගැනීමටත් අළෙවි කිරීමටත් හැකියි. ඔබේ දැන්වීමට සුදුසු ප්‍රතිචාර දුරකථන අංක සමග ම SMS දැන් ලබාගන්න

    Please wait...! saving data

   ඔව්

   නැත    Please do not close this window or click the Refresh or Back buttons or your transaction may be interrupted.
    Responses to your ad will be received via below contact details

    LKR

    2019-06-05

    ජංගම දුරකතනයෙන් ගෙවීම සදහා 10% ක ගෙවීම් ගාස්තුවක් අයකරනු ලැබේ

      Sending Data,Please wait
     

    විශේෂ දැන්වීම් ගාස්තුව

    අයිතම ගාස්තුව
    0 LKR
    ප්‍රධාන දැන්වීම 490 LKR
    Add to Bill Charges LKR
    එකතුව LKR
    Powered by wow.lk