Category


 • හොරණ ගොවින්න ඉඩම

  දිනය : 13 දෙසැ. 2018 - 02:08 පෙ.ව
  අංකය : 1603936
  ස්ථානය : කළුතර - ගොවින්න
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 850,000
 • land for sale panadura/dolewatha

  දිනය : 13 දෙසැ. 2018 - 07:46 පෙ.ව
  අංකය : 1603894
  ස්ථානය : කළුතර - පානදුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 7,000,000
 • land for sale

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 03:58 පෙ.ව
  අංකය : 1593694
  ස්ථානය : කළුතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,000,000
 • land for sale kalutara

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 02:49 පෙ.ව
  අංකය : 1594478
  ස්ථානය : කළුතර - කලුතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale | in kaluthara

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 02:36 පෙ.ව
  අංකය : 1594357
  ස්ථානය : කළුතර - කලුතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,200,000
 • land for sale in kalutara

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 02:14 පෙ.ව
  අංකය : 1594635
  ස්ථානය : කළුතර - කලුතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 115,000
 • පර්චස් 10 ක අගනා ඉඩමක් - හොරණ උඩු...

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 02:08 පෙ.ව
  අංකය : 1594767
  ස්ථානය : කළුතර - හොරන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 725,000
 • land for sale | in kaluthara

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 02:02 පෙ.ව
  අංකය : 1594896
  ස්ථානය : කළුතර - නෙබොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 75,000
 • land for sale | in kaluthara

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 02:00 පෙ.ව
  අංකය : 1594935
  ස්ථානය : කළුතර - කලුතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 500,000
 • land for sale near to bogoda lake

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:54 පෙ.ව
  අංකය : 1595124
  ස්ථානය : කළුතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 13,000,000
 • land kalutara

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:48 පෙ.ව
  අංකය : 1595311
  ස්ථානය : කළුතර - කලුතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 900,000
 • land for sale

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:45 පෙ.ව
  අංකය : 1595463
  ස්ථානය : කළුතර - බන්ඩරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 310,000
 • පර්චස් 10 ක අගනා ඉඩමක් - හොරණ උඩු...

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:44 පෙ.ව
  අංකය : 1595498
  ස්ථානය : කළුතර - හොරන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 725,000
 • land for sale at kaluthara north

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:42 පෙ.ව
  අංකය : 1595580
  ස්ථානය : කළුතර - කලුතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 13,825,000
 • bear land for sale in walgama - bandaragama

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:35 පෙ.ව
  අංකය : 1595920
  ස්ථානය : කළුතර - බන්ඩරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,500,000
 • land sale in minimuthu uyana at walagama - bandaragama

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:35 පෙ.ව
  අංකය : 1595930
  ස්ථානය : කළුතර - බන්ඩරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,000,000
 • 60 perches to be sale in panadura

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:34 පෙ.ව
  අංකය : 1595956
  ස්ථානය : කළුතර - පානදුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 300,000
 • land for sale in panadura

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:29 පෙ.ව
  අංකය : 1596095
  ස්ථානය : කළුතර - පානදුර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 235,000
 • land for sale | in horana

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:25 පෙ.ව
  අංකය : 1596165
  ස්ථානය : කළුතර - හොරන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 125,000
 • land for sale | in kaluthara

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:25 පෙ.ව
  අංකය : 1596168
  ස්ථානය : කළුතර - කලුතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 400,000
 • land for sale | in bandaragama

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:25 පෙ.ව
  අංකය : 1596169
  ස්ථානය : කළුතර - බන්ඩරගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 175,000
 • land for sale

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 01:19 පෙ.ව
  අංකය : 1596222
  ස්ථානය : කළුතර - වාද්දුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  රු: 180,000
 • land for sale at kalutara atavila junction

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 12:22 පෙ.ව
  අංකය : 1596522
  ස්ථානය : කළුතර
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 5,500,000
 • land for sale | in horana

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 12:13 පෙ.ව
  අංකය : 1596567
  ස්ථානය : කළුතර - හොරන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land facing to horana – kuda uduwa bus root

  දිනය : 11 දෙසැ. 2018 - 12:03 පෙ.ව
  අංකය : 1597578
  ස්ථානය : කළුතර - හොරන
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 90,000
Powered by wow.lk