Category


 • tea land for sale imedietley

  දිනය : 24 ජන. 2019 - 06:12 පෙ.ව
  අංකය : 1623140
  ස්ථානය : ගාල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 3,500,000
 • land for sale immediately

  දිනය : 23 ජන. 2019 - 08:39 පෙ.ව
  අංකය : 1622664
  ස්ථානය : ගාල්ල - ගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,450,000
 • land for sale - baddegama road uluvitike - galle

  දිනය : 23 ජන. 2019 - 12:28 පෙ.ව
  අංකය : 1621614
  ස්ථානය : ගාල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 285,000
 • land / house for sale _ galle

  දිනය : 23 ජන. 2019 - 12:17 පෙ.ව
  අංකය : 1621549
  ස්ථානය : ගාල්ල - ගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 15,625,000
 • luxury new house with 725 perches superb land at hapugala watareka 5km from gall...

  දිනය : 14 ජන. 2019 - 10:32 පෙ.ව
  අංකය : 1618886
  ස්ථානය : ගාල්ල - හපුගල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : නිවාස

  රු: 75,000,000
 • galle – kithulampitiya land for sale

  දිනය : 12 ජන. 2019 - 09:43 පෙ.ව
  අංකය : 1620037
  ස්ථානය : ගාල්ල - කරපිටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale

  දිනය : 10 ජන. 2019 - 11:52 පෙ.ව
  අංකය : 1619734
  ස්ථානය : ගාල්ල - කරපිටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • galle – kithulampitiya land for sale

  දිනය : 08 ජන. 2019 - 05:15 පෙ.ව
  අංකය : 1619331
  ස්ථානය : ගාල්ල - කරපිටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • galle – wakwella land for sale

  දිනය : 08 ජන. 2019 - 05:15 පෙ.ව
  අංකය : 1619333
  ස්ථානය : ගාල්ල - වක්වෙල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land in galle

  දිනය : 05 ජන. 2019 - 01:52 පෙ.ව
  අංකය : 1617095
  ස්ථානය : ගාල්ල - ගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 8,100,000
 • land for sale in elpitiya watapola town

  දිනය : 05 ජන. 2019 - 01:01 පෙ.ව
  අංකය : 1617294
  ස්ථානය : ගාල්ල - ඇල්පිටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 5,000,000
 • 235 perch land in 4 plots

  දිනය : 04 ජන. 2019 - 08:38 පෙ.ව
  අංකය : 1618077
  ස්ථානය : ගාල්ල - හබරඩුව
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 125,000
 • 400 perches land for sale close to southern highway entrance in walahanduwa.

  දිනය : 22 පෙබ 2019 - 10:38 පෙ.ව
  අංකය : 1616083
  ස්ථානය : ගාල්ල - ගල්ලෙ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 70,000,000
 • land near richmond college - galle

  දිනය : 20 පෙබ 2019 - 03:27 පෙ.ව
  අංකය : 1612681
  ස්ථානය : ගාල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 500,000
 • land in galle

  දිනය : 20 පෙබ 2019 - 03:21 පෙ.ව
  අංකය : 1612744
  ස්ථානය : ගාල්ල - වන්චවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 295,000
 • land for sale

  දිනය : 20 පෙබ 2019 - 10:20 පෙ.ව
  අංකය : 1615439
  ස්ථානය : ගාල්ල - යක්කලමුල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 2,000,000
 • land for sale in adadola, wathugedara, ambalangoda

  දිනය : 20 පෙබ 2019 - 09:07 පෙ.ව
  අංකය : 1615731
  ස්ථානය : ගාල්ල - අම්බලන්ගොඩ
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,300,000
 • land for sale

  දිනය : 15 පෙබ 2019 - 12:41 පෙ.ව
  අංකය : 1612837
  ස්ථානය : ගාල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,500,000
 • land for sale

  දිනය : 15 පෙබ 2019 - 12:41 පෙ.ව
  අංකය : 1612840
  ස්ථානය : ගාල්ල - අගලිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 1,500,000
 • land for sale

  දිනය : 13 පෙබ 2019 - 03:15 පෙ.ව
  අංකය : 1613961
  ස්ථානය : ගාල්ල - කරපිටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : වාණිජ දේපළ

  රු: 17,772,000
 • land for sale in galle

  දිනය : 12 පෙබ 2019 - 03:56 පෙ.ව
  අංකය : 1613546
  ස්ථානය : ගාල්ල - වන්චවෙල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 295,000
 • බද්දේගම පර්චස් 20 ක ඉඩම

  දිනය : 12 පෙබ 2019 - 12:35 පෙ.ව
  අංකය : 1613790
  ස්ථානය : ගාල්ල - බඩ්ඩෙගම
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 2,000,000
 • great property & location.galle area, near expressway

  දිනය : 02 පෙබ 2019 - 02:16 පෙ.ව
  අංකය : 1609331
  ස්ථානය : ගාල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 74,000,000
 • tea land, on imaduwa expressway very close by imaduwa entrance

  දිනය : 02 පෙබ 2019 - 10:43 පෙ.ව
  අංකය : 1611411
  ස්ථානය : ගාල්ල
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  වැඩිම ඉල්ලුමට
 • land for sale in elpitiya | kurudhugahahethepma

  දිනය : 01 පෙබ 2019 - 10:34 පෙ.ව
  අංකය : 1610802
  ස්ථානය : ගාල්ල - ඇල්පිටිය
  ගනු දෙනු ස්වභාවය : විකිණීමට
  ගොඩනැඟිල්ල හෝ ඉඩමේ තත්වය : ඉඩම්

  රු: 4,300,000
Powered by wow.lk