විමසීම් සහ අදහස්

  • මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිත කිරීමෙදී ඔබට ඇතිවන ගැටළු සඳහා ඉක්මන් පිළිතුරක් ලබාගැනීමට FAQ කොටස වෙත පිවිසෙන්න.
  • ඔබගේ ගැටළුව සඳහා පිළිතුරක් FAQ කොටසින් නොලැබුනි නම් හෝ වෙනත් අදහස් ඇත්නම් කරුණාකර පහත පෝරමය පුරවා එම ගැටළුව අප වෙත යොමු කරන්න.අපව අමතන්න

  • ඊ - මේල් : webhitad@mail.com
  • කාර්යාල වේලාවන් - පෙ.ව 8.30 - ප.ව 5.30